หนังสือใหม่
แค่เศษเสี้ยวกำลังใจ
เรื่องเล่า
จัดการ Blenderized อย่างไร ไม่ให้บูด
เรื่องเล่า
กู้ชีพมหาสารคามเดินตามรอยพ่อ
เรื่องเล่า
สุดที่รัก...เมียผมจะตายไม่ได้
เรื่องเล่า
ลมหายใจสุดท้ายเพื่อชีวิตใหม่คืนสู่สังคม
เรื่องเล่า
ทางเลือก..ของวิภาดา
เรื่องเล่า
ญาติที่ไม่ใช่ญาติ
เรื่องเล่า
จิตวิญญาณของนางฟ้า
เรื่องเล่า
คุณหมอในฝันของปาลิตา
เรื่องเล่า
เทอคนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุด
เรื่องเล่า
เมนูสุดท้าย
เรื่องเล่า
มาตรฐานการส่งออกข้อมูลตามแฟ้มมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
คู่มือ
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลผู้ป่วย พ.ศ. 2559
คู่มือ
มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
คู่มือ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
คู่มือ
คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 1
คู่มือ
คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 3
คู่มือ
คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 4
คู่มือ
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล 2559
คู่มือ
รู้ไว้ช่วยกันป้องกันโรคไม่ติดต่อ
คู่มือ
คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
คู่มือ
แนวพัฒนาการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 2558
คู่มือ
คู่มือประเมินการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 2558
คู่มือ
คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ
คู่มือ
คู่มือการจัดบริการสุขภาพ กลุ่มวัยทำางาน แบบบูรณาการ 2558
คู่มือ
ดาวน์โหลดสูงสุด
การกู้ชีพสำหรับผู้ใหญ่
CPG
การกู้ชีพขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่
CPG
การกู้ชีพในทารกและเด็ก
CPG
แผนงานยุทธศาสตร์ สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
คู่มือ
คู่มือ การสรุปและให้รหัสหัถการ
คู่มือ
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
คู่มือ
คู่มือการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2557
คู่มือ
สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R
R2R
ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาการดูแลภาวะความดันโลหิตสูง
R2R
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 1
คู่มือ
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 4
คู่มือ
TCEN เบาหวาน ชี้ทิศ กำหนดเป้า เร่งเร้าพัฒนา
R2R
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 2558
คู่มือ
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 3
คู่มือ
คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ
คู่มือ
แนวพัฒนาการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 2558
คู่มือ
สร้างคนให้ช่างคิดและใฝ่รู้
R2R
มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
คู่มือ
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 2
คู่มือ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
คู่มือ
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลผู้ป่วย พ.ศ. 2559
คู่มือ
มาตรฐานการส่งออกข้อมูลตามแฟ้มมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
คู่มือ
คุณหมอผู้คอยปกป้อง ดวงตาของผู้ป่วยเบาหวาน
R2R
คุณหมอผู้สร้างเครื่องมือเพื่อทำนายการคลอด
R2R
ออนซอนชีวิต
เรื่องเล่า
อ่านสูงสุด
การกู้ชีพสำหรับผู้ใหญ่
CPG
การกู้ชีพขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่
CPG
การกู้ชีพในทารกและเด็ก
CPG
คู่มือ การสรุปและให้รหัสหัถการ
คู่มือ
คู่มือการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2557
คู่มือ
TCEN เบาหวาน ชี้ทิศ กำหนดเป้า เร่งเร้าพัฒนา
R2R
ออนซอนชีวิต
เรื่องเล่า
เมนูสุดท้าย
เรื่องเล่า
คุณหมอผู้สร้างเครื่องมือเพื่อทำนายการคลอด
R2R
สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R
R2R
แผนงานยุทธศาสตร์ สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
คู่มือ
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 1
คู่มือ
พยาบาลผู้เข้าถึงจิตใจของผู้ป่วยใส่ท่อหลอดลมคอ
R2R
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 4
คู่มือ
คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ
คู่มือ
ทางเลือก..ของวิภาดา
เรื่องเล่า
จุดประกายฝันสู่ การดูแลองค์รวมและหัวใจความเป็นมนุษย์ในผู้ป่วยมะเร็ง
เรื่องเล่า
สร้างคนให้ช่างคิดและใฝ่รู้
R2R
ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาการดูแลภาวะความดันโลหิตสูง
R2R
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
คู่มือ
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 3
คู่มือ
KMNCD ISSUE 01
นิตยสาร
KMNCD ISSUE 03
นิตยสาร
คู่มือการจัดบริการสุขภาพ กลุ่มวัยทำางาน แบบบูรณาการ 2558
คู่มือ
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล 2559
คู่มือSTAT : 44,801    

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลมหาสารคาม

168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ +664 371 1750, +668 6455 9602, +669 0649 9963