เรื่องเล่า

คะแนน

ดาวน์โหลด : 0   อ่านออนไลน์ : 1   ดู : 470

คำอธิบาย

  • ภาวะทางจิตเวชที่พบในมารดาหลังคลอดถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช จำเป็นต้องได้รับการรักษา ซึ่งอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงเร็ว มีความคิดหลงผิด หวาดระแวง , ประสาทหลอน เป็นต้น ย่อมจะส่งผลเสีย ทั้งต่อตัวผู้ป่วยเอง ต่อพัฒนาการของเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูก และชีวิตคู่ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งทีมสุขภาพ ครอบครัวและแหล่งสนับสนุนทางสังคมอื่นๆ เพื่อให้มารดาหลังคลอด สามารถปรับตัวในบทบาทการเป็นมารดาและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข