เรื่องเล่า

คะแนน

ดาวน์โหลด : 0   อ่านออนไลน์ : 0   ดู : 343

คำอธิบาย

  • การตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม อาจเป็นอันตรายต่อมารดาจนถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นการมีทีมดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีความพร้อม ให้การช่วยเหลือที่รวดเร็ว ส่งผลให้มารดาหลังคลอดมีโอกาสรอดชีวิตได้สูง การให้ข้อมูลกับผู้รับบริการ และการติดตามการดูแลต่อเนื่อง ทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการดูแล ส่งผลทำให้การฟ้องร้องก็ลดลงหรือไม่มีการฟ้องร้องจากการดูแลรักษาเลย