เรื่องเล่า

คะแนน

ดาวน์โหลด : 0   อ่านออนไลน์ : 0   ดู : 385

คำอธิบาย

  • เนื่องจากการรับบริจาคอวัยวะเป็นเรื่องใหม่และยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องด้านความเชื่อ และวัฒนธรรม ทำให้การขอรับอวัยวะเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จึงได้สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้การรับบริจาคอวัยวะเผยแพร่ไปในวงกว้างทั้งกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป เพื่อให้นำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้บุคคลอื่นที่มีอวัยวะสำคัญล้มเหลว