หนังสือใหม่
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2565
คู่มือ
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
คู่มือ
แนวทางการบันทึกข้อมูล การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test
คู่มือ
คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
คู่มือ
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน NCD CLINIC PLUS ปี 2562
คู่มือ
คู่มือการดำเนินงานประเมินคุณภาพ NCD CLINIC PLUS ปี 2561
คู่มือ
การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั่งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
CQI
การปรับกระบวนการเพื่อรักษาคุณภาพงานคลินิกนมแม่ จากต้นทุนบริการที่ลดลง
CQI
ระบบความปลอดภัยด้านยาผู้ป่วยใน
CQI
การกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
CQI
การพัฒนาระบบการพยาบาลการป้องกัน การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ
CQI
บทเรียนที่ผมและทีมกู้ชีพมหาสารคามได้
เรื่องเล่า
สุดที่รักเมียผมจะตายไม่ได้
เรื่องเล่า
ทางเลือกของวิภาดา
เรื่องเล่า
การทดสอบรังสีกระเจิง ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในห้องเอกซเรย์
CQI
รูปแบบการติดตามผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดแบบบูรณาการ
CQI
การใช้ tampon ช่วยลดการเกิด IAD ได้
CQI
โครงการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดโดยการใช้ Safety bag
CQI
รูปแบบการติดตามผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดแบบบูรณาการ
CQI
การศึกษาสาเหตุของความครอบคลุมแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค EPI
CQI
การจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
CQI
“เทอ”คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุด
เรื่องเล่า
เรื่องเล่าไล่ล่า มาพบ C.P.
เรื่องเล่า
ระบบความปลอดภัยด้านยาผู้ป่วยใน
CQI
การพัฒนารูปแบบการบริการดูแลผู้สูงอายุอำเภอเมือง
CQI
ดาวน์โหลดสูงสุด
การกู้ชีพสำหรับผู้ใหญ่
CPG
การกู้ชีพขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่
CPG
การกู้ชีพในทารกและเด็ก
CPG
คู่มือ การสรุปและให้รหัสหัถการ
คู่มือ
แผนงานยุทธศาสตร์ สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
คู่มือ
TCEN เบาหวาน ชี้ทิศ กำหนดเป้า เร่งเร้าพัฒนา
R2R
สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R
R2R
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
คู่มือ
คู่มือการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2557
คู่มือ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 2558
คู่มือ
ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาการดูแลภาวะความดันโลหิตสูง
R2R
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 1
คู่มือ
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 4
คู่มือ
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 3
คู่มือ
คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ
คู่มือ
แนวพัฒนาการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 2558
คู่มือ
มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
คู่มือ
สร้างคนให้ช่างคิดและใฝ่รู้
R2R
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลผู้ป่วย พ.ศ. 2559
คู่มือ
ออนซอนชีวิต
เรื่องเล่า
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 2
คู่มือ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
คู่มือ
มาตรฐานการส่งออกข้อมูลตามแฟ้มมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
คู่มือ
การพัฒนาระบบการพยาบาลการป้องกัน การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ
CQI
คุณหมอผู้คอยปกป้อง ดวงตาของผู้ป่วยเบาหวาน
R2R
อ่านสูงสุด
การกู้ชีพสำหรับผู้ใหญ่
CPG
การกู้ชีพขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่
CPG
การกู้ชีพในทารกและเด็ก
CPG
คู่มือ การสรุปและให้รหัสหัถการ
คู่มือ
TCEN เบาหวาน ชี้ทิศ กำหนดเป้า เร่งเร้าพัฒนา
R2R
ออนซอนชีวิต
เรื่องเล่า
แผนงานยุทธศาสตร์ สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
คู่มือ
คู่มือการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2557
คู่มือ
เมนูสุดท้าย
เรื่องเล่า
การพัฒนาระบบการส่งคืนเวชระเบียนผู้ป่วยใน
CQI
การพัฒนาระบบการพยาบาลการป้องกัน การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ
CQI
พยาบาลผู้เข้าถึงจิตใจของผู้ป่วยใส่ท่อหลอดลมคอ
R2R
คุณหมอผู้สร้างเครื่องมือเพื่อทำนายการคลอด
R2R
สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R
R2R
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 1
คู่มือ
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 4
คู่มือ
คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ
คู่มือ
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลผู้ป่วย พ.ศ. 2559
คู่มือ
มาตรฐานการส่งออกข้อมูลตามแฟ้มมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
คู่มือ
ทางเลือก..ของวิภาดา
เรื่องเล่า
จุดประกายฝันสู่ การดูแลองค์รวมและหัวใจความเป็นมนุษย์ในผู้ป่วยมะเร็ง
เรื่องเล่า
สร้างคนให้ช่างคิดและใฝ่รู้
R2R
ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาการดูแลภาวะความดันโลหิตสูง
R2R
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
คู่มือ
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 3
คู่มือSTAT : 180,610    

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลมหาสารคาม

168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ +664 371 1750, +668 6455 9602, +669 0649 9963